Integritetspolicy - Privacy Policy - hrqtrade.se

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om vår integritetspolicy / privacy policy så kan du kontakta oss på nedan adresser:

Post:

Harlequin Trade AB
P.O. Box 17051
200 10 Malmö

Telefon:

+46 40 660 67 50

Email:

webmaster@hrqtrade.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra i detta dokument.

1. Introduktion

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Harlequin Trade AB, ("vi") samlar in , lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

 

1.1 Integritetspolicyn gäller då hrqtrade.se tillhandahåller produkter och tjänster i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med hrqtrade.se som t.ex. besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som genomförs så länge du innehar ett konto på hrqtrade.se.

 

2. När behandlar vi dina personuppgifter

2.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, ställa förfrågan, köpa produkter eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

 

2.2 hrqtrade.se samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ställer en förfrågan på hrqtrade.se eller kontaktar vår kundtjänst och så länge du har ett konto på hrqtrade.se. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med hrqtrade.se och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden till dig.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter som hrqtrade.se samlar in och behandlar är:

Namn, Adress, Telefonnummer och e-post, IP-adress, Uppgifter om dina inköp och förfrågningar

 

4. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

hrqtrade.se behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. I huvudsak behandlar vi dina personuppgifter för följande syften:

1. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, förfrågan och tillhandahållande av kundstöd
2. Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

3. Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

5.  De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

5.1 Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet

 

5.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som kontoinnehavare, så som för att genomföra förfrågningar eller order. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med hrqtrade.se samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig relevanta erbjudanden.


5.3 I vissa fall kan hrqtrade.se ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

 

 

6. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 

6.1 hrqtrade.se kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av frakt och spedition

 

6.2 Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund- eller kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra våra tjänster och produkter. 

 

6.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av hrqtrade.se om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 

6.4 hrqtrade.se kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer hrqtrade.se vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

7 Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. hrqtrade.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

 

7.2 hrqtrade.se sparar uppgifter för kontoinnehavare så länge kontoinnehavaren väljer att inte avsluta sitt konto.

 

7.3 För besökare utan konto sparas uppgifter i upp till 36 månader

 

8. Dina rättigheter

8.1 Hrqtrade.se ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

8.2 Hrqtrade.se kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 

8.3 Du har rätt att begära:

 

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

 

8.4 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt och anpassad marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till webmaster a hrqtrade. se.

 

10. Cookies

Vår webbplats använder sig av s.k. cookies, kakor. Vi använder cookies för att underlätta för besökare på sidan genom att t.ex. komma ihåg inloggningsinformation och ge tillgång till övriga funktioner på hemsidan. Cookies kan stängas av med alla webbläsare och innehåller inte några personliga uppgifter, som besökarna inte själva angett. Läs mer om cookies och lagen om elektroniskt kommunikation på Post- och telestyrelsens webbplats, http://www.pts.se